jak to robimy

W oparciu o coaching grupowy często wspieramy wyższy lub najwyższy szczebel menedżerów.

Najważniejsze w grupowym coachingu to:

• Poszerzona analiza - sytuacja problemowa dyskutowana jest z perspektywy faktów, opinii, odczuć, możliwych rozwiązań. Metoda ta prowadzi do głębokiego wglądu, nie tylko osoby coachowanej, ale również pozostałych członków grupy.

• Wymiana doświadczeń, feedback - prowadzi do zacieśnienia więzi pomiędzy uczestnikami, budowania wzajemnego zrozumienia, dzielenia się doświadczeniami i pomysłami na rozwiązanie. Dobre relacje pomiędzy członkami grupy pozytywnie wpływają na całość organizacji.

Rodzaje celów, które członkowie grupy pomagają sobie nawzajem osiągnąć:

Udostępnianie wsparcia i odpowiedzialności do podjęcia działań realizowanych obecnie w miejscu pracy
Budowanie zaufaniu i poufności w grupie
Rozwiązywania złożonych problemów i wdrażanie realistycznych działań
Zarządzanie czasem i stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Wzrost efektywności pracowniczej
Wzrost koleżeństwa w pracy
Wzrost umiejętności przekazywania wiedzy innym
Nabywanie nowych umiejętności
Zmiany zachowania, zmiany stylu pracy
Zmiana postawy w stosunku do podwładnych, zmiany nawyków
Efekty